O szkole

W skład ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 3 W BYTOMIU wchodzą :

  • Szkoła Podstawowa Nr 17 Specjalna dla uczniów lekko upośledzonych umysłowo
  • Publiczne Gimnazjum Nr 16 Specjalne dla uczniów lekko upośledzonych umysłowo.(do wygaśnięcia)
  • Szkoła Podstawowa Nr 1 Specjalna dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym, w tym:
  • innowacyjny zespół edukacyjnoterapeutyczny zlokalizowany na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4 w Bytomiu
  • Publiczne Gimnazjum Nr 20 Specjalne dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym.(do wygaśnięcia)
  • Szkoła Przysposabiająca do Pracy,

Obecnie szkoła kształci dzieci i młodzież niepełnosprawną umysłowo w różnym stopniu (lekkim oraz głębszym), na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej.

Misją szkoły jest:

 rewalidacja uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym i głębszym,

  • dążenie do ich możliwie pełnego rozwoju, w miarę indywidualnych możliwości   każdego   z   nich,   w   sferze   emocjonalnej,   etycznej, moralnej i społecznej poprzez: rozwijanie sił biologicznych najmniej uszkodzonych, wzmacnianie i usprawnianie uszkodzonych sfer, wyrównywanie i zastępowanie deficytów rozwojowych, dbałość o zdrowie, higienę i bezpieczeństwo uczniów, krzewienie zdrowego stylu życia w szkole i środowisku lokalnym.