Rada Rodziców

Na terenie ZSS nr 3 w Bytomiu działa Rada Rodziców –  organ szkolny, który reprezentowany jest przez rodziców uczniów danej szkoły. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele wszystkich rodziców  wybierani raz w roku  w demokratycznych wyborach. Spośród Rady Rodziców również raz w roku, we wrześniu, wybierane jest Prezydium oraz Komisja Rewizyjna. Prezydium liczy 4 osoby, a Komisja 3 osoby. Rada działa na podstawie uchwalonego Regulaminu.  Określa on wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady,  szczegółowy tryb wyborów do rad oddziałowych i Rady Rodziców, zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców .
Rada jest powoływana do współpracy ze szkołą w zakresie wszystkich spraw związanych z jej statutowymi zadaniami dotyczącymi kształcenia oraz funkcjonowania. Może występować z różnymi wnioskami oraz opiniami do Dyrektora i Rady Pedagogicznej. Może też ona gromadzić różne fundusze z różnych źródeł w celu wspierania działalności szkoły. Fundusze te gromadzone są na oddzielnym koncie bankowym, do którego dostęp mają wyłącznie rodzice.
Do kompetencji Rady Rodziców należy m.in.:
– uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki,
– opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki,
– opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
Zasady działania Rady Rodziców i ich kompetencje określa Ustawa Prawo Oświatowe z dn. 14.12.2016r