Terapia logopedyczna

Zajęcia z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim obejmują terapię funkcji mowy (szeroko pojętej funkcji nadawania i rozumienia mowy, nie tylko w jej aspekcie fonetycznym), terapię ogólnorozwojową: funkcji wzrokowych, słuchowych, manualnych, komunikacyjnych. Gabinet logopedyczny posiada profesjonalne i specjalistyczne oprogramowanie oraz bogatą ofertę pomocy do terapii zarówno logopedycznej, jak i ogólnorozwojowej i wczesnego wspomagania rozwoju, m.in.: – programy firmy Young Digital Planet z serii Logopedia z Aplikacją Logopedy, Mówiące Obrazki, Logo-Gry, Wczesne Wspomaganie – seria programów do wczesnej terapii zaburzeń funkcji poznawczych i percepcyjno-motorycznych; – najnowsze pomoce do terapii wydawnictw: WIR, HARMONIA, ARSON, KOMLOGO i inne opracowywane przez specjalistów z zakresu pedagogiki i logopedii;
W zajęciach korygowania wad mowy przeznaczonych dla uczniów niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym wykorzystywane są również metody psychologiczne stosowane w terapii wad wymowy, takie jak: elementy psychodramy, czy też techniki relaksacyjne. Podczas zajęć usprawniane są procesy komunikacji interpersonalnej. Uczniowie w celu wyrażenia i przekazania prowadzącemu swoich odczuć, potrzeb i myśli, wykorzystują słowo, mimikę i gesty, a także wytwory plastyczne. Wykorzystywana jest również zasada polisensoryczności działań – zabawy i ćwiczenia są urozmaicone ilustracjami, grami, układankami, labiogramami. Stosowane są także ćwiczenia grafomotoryczne i usprawniające koordynację wzrokowo – słuchowo – ruchową.
Ćwiczenia logopedyczne dostosowane są do potrzeb i możliwości każdego dziecka. Wzmacniają wiarę we własne możliwości, rozwijają samodzielność, samoakceptację i kształtują pozytywną samoocenę.