Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna realizowana jest w naszym Zespole w ramach: indywidualnych zajęć rewalidacyjnych, zajęć pozalekcyjnych oraz w ramach zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla uczniów niesprawnych intelektualnie w stopniu głębszym.

mgr Katarzyna Śmietańska logopeda, neurologopeda, oligofrenopedagog, specjalista kształcenia zintegrowanego, prowadzi również zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju, pracuje z wykorzystaniem Metody Krakowskiej;

KWALIFIKACJE:

Pedagogika wczesnoszkolna – Uniwersytet Śląski, Katowice 1996r

Oligofrenopedagogika – WOM, Katowice 1997r

Logopedia – Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków 2004r

Neurologopedia – Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2008r

KURSY DOSKONALĄCE I KONFERENCJE:

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – WOM, Katowice 2000r.

Afazja dziecięca, alalia, opóźniony rozwój mowy – metody diagnozy i terapii, Centrum Metody Krakowskiej , Kraków 2010r.

Neurosensoryczna Terapia Taktylna – Ośrodek Edukacyjny Kinezis, 2012r.

Symultaniczno – Sekwencyjna Nauka Czytania®, Kraków 2013r.

Zaburzenia karmienia – diagnoza neurologopedyczna -Centrum Metody Krakowskiej, Kraków 2015r.

Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją ) –  Centrum Metody Krakowskiej, Kraków 2016r.

Terapia Neurobiologiczna – Centrum Metody Krakowskiej, Kraków 2017r.

Udział w konferencjach organizowanych przez Zespół prof.J.Cieszyńskiej w Krakowie oraz Zespół Neurologopedów w OCR Repty.

 Terapię opiera na wieloletnim (ponad 20 lat pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych) doświadczeniu w pracy z dziećmi upośledzonymi w różnym stopniu, ze spektrum autyzmu, Afazją, ADHD, FAS oraz dziećmi z innymi dysfunkcjami i zaburzeniami rozwoju, w różnym wieku, włącznie z terapią Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Prowadzi zajęcia oparte na wiedzy zdobytej na trzech Uniwersytetach, czerpanej od wielu wybitnych specjalistów m.in. prof. J.Cieszyńskiej, dr hab. M.Młynarskiej, dr J.Panasiuk.

 Zajęcia obejmują terapię funkcji mowy (szeroko pojętej funkcji nadawania i rozumienia mowy, nie tylko w jej aspekcie fonetycznym), terapię ogólnorozwojową: funkcji wzrokowych, słuchowych, manualnych, komunikacyjnych.

 Gabinet logopedyczny posiada profesjonalne i specjalistyczne oprogramowanie oraz bogatą ofertę pomocy do terapii zarówno logopedycznej, jak i ogólnorozwojowej i wczesnego wspomagania rozwoju, m.in.:

– programy firmy Young Digital Planet z serii Logopedia z Aplikacją Logopedy, Mówiące Obrazki, Logo-Gry, Wczesne Wspomaganie – seria programów do wczesnej terapii zaburzeń funkcji poznawczych i percepcyjno-motorycznych;

– najnowsze pomoce do terapii wydawnictw: WIR, HARMONIA, ARSON, KOMLOGO i inne opracowywane przez specjalistów z zakresu pedagogiki i logopedii;

 

 mgr Grażyna Sieradzkapsycholog kliniczny, logopeda

KWALIFIKACJE:

Psychologia kliniczna – Uniwersytet Śląski, Katowice 1983-1988

Logopedia – Akademia Pedagogiczna 1994-1996

 Zajęcia korygowania wad wymowy przeznaczone są dla uczniów niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym. W czasie zajęć wykorzystuje swoją wiedzę psychologiczną i metody psychologiczne stosowane w terapii wad wymowy, takich jak: elementy psychodramy, czy też techniki relaksacyjne.

 Podczas zajęć usprawniane są procesy komunikacji interpersonalnej. Uczniowie w celu wyrażenia i przekazania prowadzącemu swoich odczuć, potrzeb i myśli, wykorzystują słowo, mimikę i gesty, a także wytwory plastyczne. Wykorzystywana jest również zasada polisensoryczności działań – zabawy i ćwiczenia są urozmaicone ilustracjami, grami, układankami, labiogramami. Stosowane są także ćwiczenia grafomotoryczne i usprawniające koordynację wzrokowo – słuchowo – ruchową.

 W czasie zajęć stosowana jest zasada aktywnego i świadomego udziału – pomaga zainteresować dziecko zajęciami i zmobilizować je do pracy. Ćwiczenia logopedyczne dostosowane są do potrzeb i możliwości każdego dziecka. Wzmacniają wiarę we własne możliwości, rozwijają samodzielność, samoakceptację i kształtują pozytywną samoocenę. Zajęciom towarzyszy atmosfera spokoju, pogody i akceptacji.

Logopeda współpracuje z rodzicami i opiekunami dziecka. Dzięki czemu mogą oni świadomie kierować rozwojem mowy swojego dziecka, wyrównywać deficyty w tym zakresie. Znają przyczynę wad wymowy i możliwość ich korygowania, pomagają dzieciom w przezwyciężaniu tych trudności.