Wczesne wspomaganie

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dn. 30 sierpnia 2017r w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

JEŻELI NIEPOKOJĄ CIĘ POSTĘPY TWOJEGO DZIECKA ZWRÓĆ SIĘ DO SPECJALISTÓW!

IM WCZEŚNIEJ ZOSTANIE UDZIELONA POMOC TWOJEMU DZIECKU, TYM WIĘKSZE SZANSE BĘDZIE MIAŁO NA PRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE W DOROSŁYM ŻYCIU.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to wielospecjalistyczne działania mające na celu pobudzenie psychoruchowe i społeczne rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Wczesne wspomaganie rozwoju jest przeznaczone dla każdego dziecka, dotkniętego

jakąkolwiek niepełnosprawnością. W zależności od niepełnosprawności dzieci objęte są:

 • terapią pedagogiczną
 • terapią psychologiczną
 • terapią logopedyczną
 • terapią ruchową

Zapewniamy pomoc specjalistów posiadających uprawnienia do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym.

W skład naszego zespołu wchodzą:

 • pedagog
 • psycholog
 • neurologopeda
 • logopeda
 • fizjoterapeuta
 • terapeuta pedagogiczny

Zadania zespołu:

 • Na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz innej dokumentacji medycznej opracowanie i realizacja z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania.
 • Szczegółowa dokumentacja działań prowadzonych w ramach indywidualnego programu wczesnego wspomagania.
 • Analiza skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, ocena postępów i – w zależności od skuteczności działań terapeutycznych – dokonanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny.

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania prowadzone są indywidualnie z dzieckiem niepełnosprawnym i jego rodziną, tak aby zapewnić optymalny rozwój psychoruchowy dziecka oraz wesprzeć jego rodziców.

Zajęcia organizowane są w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od potrzeb.

Zajęcia z dziećmi, które nie ukończyły 3 roku życia mogą być prowadzone w domu rodzinnym dziecka.

Aby skorzystać z zajęć wczesnego wspomagania rozwoju, rodzic/opiekun prawny powinien:

 1. Zgłosić się do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej właściwej do miejsca zamieszkania, w której – na pisemny wniosek rodziców – wydawana jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

W przypadku Bytomia jest to: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

 1. J. Rostka 16

41-902 Bytom

tel. 32 281 94 05

 1. Następnie z otrzymaną opinią od Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz z pisemną prośbą rodzica  należy zgłosić się do dyrektora ZSS Nr 3 w Bytomiu.

Zespół Szkół Specjalnych Nr 3

 1. Konstytucji 20-22

41-905 Bytom