Przetarg na dostawę oleju

Bytom, dnia 7.12.2018 r.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

pieczątka zamawiającego

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania pn. Dostawa oleju opałowego dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 w Bytomiu

 

Zamawiający działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  Dz.U. z 2018r. poz.1986) zawiadamia , że w postępowaniu o udzieleniu wyżej wymienionego zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

  1. Za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 1    złożona przez

 

EUROSPED PALIWA

Spółka z o.o

Spółka komandytowa

41-902 Bytom ul. Dworska 6

 

Uzasadnienie : Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę tj. oferta Wykonawcy uzyskała najwyższą ilość punktów w kryteriach oceny  tj. cena 60% termin 40%

 

Zamawiający podaje poniżej nazwy firm siedziby i adresy wykonawców , którzy złożyli ofert a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium  oceny ofert i łączną punktację

:

Lp. Nazwa firmy Punktacja w kryterium cena Punktacja w kryterium Punktacja łączna
Oferta 1 EUROSPED PALIWA

Spółka z o.o

41-902 Bytom ul.

Dworska 6

 

60 pkt. 40 pkt. 100 pkt.
Oferta 2

 

 

PHU Dros Sawicki – Spółka jawna 42-141 Przystań ul. Przemysłowa 2 59,22 pkt. 40 pkt. 99,22 pkt.
Oferta 3

 

„Bemar” spółka z o.o

44-101 Gliwice

Ul. Świętokrzyska 2

57,84 pkt. 40 pkt. 97,84 pkt

 

Przewodnicząca komisji

Iwona Wieczorek

 

Ogłoszenie nr 655534-N-2018 z dnia 2018-11-30 r.

Zespół Szkół Specjalnych Nr 3: Zespół Szkół Specjalnych nr 3 w Bytomiu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Specjalnych Nr 3, krajowy numer identyfikacyjny 276302690, ul. ul. Konstytucji 20-22 , 41-905 Bytom, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 387 59 37, e-mail zs3bytom@op.pl, faks 32 387 59 37.
Adres strony internetowej (URL): zss3bytom.com.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
miejska jednostka organizacyjna – szkoła
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
zss3bytom.com.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zespół Szkół Specjalnych nr 3 w Bytomiu
Numer referencyjny: ZSS Nr 3/3/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa (w tym transport + rozładunek) oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 w Bytomiu, w ilości do 82 000 litrów (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące ) lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na sfinansowanie przedmiotu zamówienia. Gwarantowana ilość 75000 litrów. Minimalna jednorazowa dostawa – 7 000 l. Pojemność zbiorników na olej, którymi dysponuje odbiorca, wynosi 24,500 litrów czyli 8 zbiorników po 2000 litrów każdy – Zespół Szkół Specjalnych Nr 3 w Bytomiu oraz hala widowiskowo – sportowa 3 zbiorniki po 1500 litrów 2. Rodzaj oleju: lekki olej opałowy lekki zgodnie z polską normą PN-C 96024:2011, spełniający co najmniej następujące wymagania: a. gęstość w temperaturze 15 C, max. 0,860g/m3 b. wartość opałowa, min. 42,6 MJ/kg c. temperatura zapłonu, min. 56 C d. lepkość kinematyczna w temperaturze 20 C, max. 6,00mm2/s e. skład frakcyjny: – do 250 C destyluje, max. 65% (V/V) – do 350 C destyluje, min. 85% (V/V) f. temperatura płynięcia, max. -20 C g. pozostałość po koksowaniu z 10% pozostałości destylacyjnej, max. 0,3% (m/m) h. zawartość siarki, max. 0,1% (m/m) i. zawartość wody, max. 200 mg/kg j. zawartość zanieczyszczeń stałych, max. 24 mg/kg k. pozostałość po spopieleniu, max 0,01% (m/m) Do każdej dostawy wymagane jest świadectwo jakości, doręczane wraz z dokumentami WZ. 3. Dostawa winna odbywać się samochodami przeznaczonymi do przewozu oleju opałowego lekkiego (posiadającymi wymagane badania i atesty) o pojemności max. 24500 l, wyposażonymi w: pompę i licznik (legalizowany). Wykonawca winien dysponować zestawem wymiennych końcówek do tankowania. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę prac w zakresie objętym wymaganą koncesją na obrót paliwami ciekłymi. 4. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia 12 miesięcznej gwarancji , liczonych od dnia odbioru przedmiotu dostawy.

II.5) Główny kod CPV: 09135100-5
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże że posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydana na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn.DZ.U.z 2017 poz.220 z póź.zm)
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisko osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5pkt.1 ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Koncesja, zezwolenie, licencja lub dokument potwierdzający że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonym w Państwie Członkowskim Unii Europejskiej w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)
1.Formularz ofert jeśli dotyczy 2. pełnomoctnictwo do działania w imieniu wykonawcy jeżeli do reprezentowania wykonawcy wskazaną inną osobę niż uprawniona z mocy prawa – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza 3. dokumentu potwierdzającego ustanowienie pełnomocnika zgodnie z art.23 ust. 2 ustawy Pzb w przypadku gdy do przetargu przystępują wykonawcy działający wspólnie- oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza 4.informacji czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Ponadto wykonawca zobowiązany jest bez wezwania zamawiająceo przedłożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zmawiającego na stronie internetowej informacji o której mowa w art.86 ust.3 ustawy pzp oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyc wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informację potwierdzające że powiązania z innym wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postepowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
cena
60,00
termin dostawy
40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie którego dokonano wyboru wykonawcy za wyjątkiem możliwości i warunków dokonania takiej zmiany określonych pozniżej: a. zmiana strony umowy tj. następstwo prawne wynikające z odrębnych przepisów b. zmiana wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany przepisów obowiązujący podatku VAT c. zakresu lub wprowadzenie nowego lub rezygnacji zakresu przedmiotu umowy realizowanego przez podwykonawcę. 2. dokonanie zmiany umowy w zakresie j.w wymaga uprzedniego złożenia na piśmie wniosku wykazującego zasadności wprowadzania zmian i zgody strony umowy na jej dokonanie. 3. jakiekolwiek zmiany między innymi umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-07, godzina: 08:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Do oferty wykonawca winien załączyć aktualny na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu ( załącznik nr 2 do SIW) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia przez Wykonawców ( np. konsorcja , spółki cywilne) Oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia w zakresie których każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, jeżeli wobec wykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia spośród wymienionych w art.24 ust.1 pkt.13-14, 16-20 lub art.24 ust.5 ustawy Pzp, wykonawca winien odpowiednio zmodyfikować treść oświadczenia tj. oświadczyć które z podstaw wykluczenia wobec niego zachodzą wraz z jednoczesnym oświadczeniem o podjętych srodkach naprawczych zgodnych z art.24 ust.8 ustawy Pzp (instytucja selfcleaning) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowe. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów
ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Postanowienia Umowne-2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia-2018