RODO

Administratorem danych osobowych

w  Zespole Szkół Specjalnych nr 3 w Bytomiu ul. Konstytucji 20-22

jest Dyrektor Szkoły

dane kontaktowe Inspektora IOD

Maciej Zadora

Urząd Miasta Bytom, ul. Smolenia 35

mail: iod_edu@um.bytom.pl

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych w celu realizacji zadań Administratorana podstawie przepsiów prawa.

  1. Odbiorcami danych osobowych SA osoby fizyczne i oprawne na podstawie przepisów prawa.
  2. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa                                w szczególności  w celach archiwalnych.
  3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do  ich sprostowania, usuwania lub ograniczenia przetwarzania, prawo                              do przenoszenia danych, prawo do wnoszenia sprzeciwu, wprawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych i jego dotyczących na rusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.                   ( UE 2016/679). Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się                               na zautomatyzoawnaym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
  4. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji zadań  objętych przepisami oprawa niezbędne.
  5. W przypadku braku podstawy prawnej pozyskiwanie danych osobowych od osób, których dane dotyczą, wymagane jest uzyskanie zgody tej osoby na ich przetwarzanie, a osoba ta jest informowana, że ma prawo cofnięcia zgody w każdym momencie.